УГОДА КОРИСТУВАЧА

Фізична особа-підприємець Нікітін Юрій Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2481404176 (надалі по тексту – «NIMBS»), наполегливо рекомендує Користувачу ознайомитися з положеннями Угоди, оскільки цей документ встановлює правила користування Сайтом.

Використовуючи ресурс NIMBS, Користувач погоджується з умовами цієї Угоди користувача (надалі по тексту – «Угода»).





1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і бажає використовувати Сервіси NIMBS за допомогою Сайту.

Сайт – це сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, програмних та апаратних засобів у мережі Інтернет з доменним ім'ям https://nimbs.com разом з усіма інформаційними ресурсами, об'єктами права інтелектуальної власності NIMBS, а також офіційні спільноти та облікові записи NIMBS за допомогою яких Користувачі можуть використовувати Сервіси NIMBS.

Сервіси – консультаційні послуги NIMBS з комерційної діяльності, які реалізовуються за допомогою Сайту та можуть надаватись на платній / безоплатній основі шляхом безпосередньої участі Користувачів у заходах NIMBS / дистанційного завантаження, користування, перегляду, доступу Користувача до інформаційних матеріалів NIMBS.



2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Угода адресована невизначеному колу осіб, які стають Користувачами після виконання умов, зазначених в цьому розділі Угоди.

2.2. Право доступу та використання інформаційних ресурсів Сайту надається Користувачу, з моменту, коли Користувач прийме всі положення, правила та умови цієї Угоди. Якщо, з будь-якої причини, користувач не погоджується з цими положеннями і не приймає умови Угоди, він/вона не матиме права користуватись Сервісами NIMBS.

2.3. NIMBS ставиться з повагою до прав усіх користувачів і очікує того ж і від кожного користувача. Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач, в тому числі, зобов'язується:

2.3.1. правдиво і точно надавати всю необхідну інформацію про себе, підтримувати її в актуальному стані, а також не видавати себе за іншу особу;

2.3.2. не втручатися в роботу Сайту та утримуватися від використання Сайту у спосіб, який може спричинити його пошкодження, порушення роботи або інші негативні наслідки для ресурсу NIMBS;

2.3.3. не використовувати ресурс NIMBS з метою образи інших користувачів ресурсу NIMBS.

2.4. Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач підтверджує, що він:

2.4.1. володіє необхідним обсягом цивільної дієздатності, а тому в повній мірі усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними;

2.4.2. розуміє предмет і зміст Угоди, а також суть термінів та визначень, що вживаються в Угоді;

2.4.3. його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі, з боку Користувача відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які можуть мати істотне значення і свідомо не повідомляються Користувачем;

2.4.4. має намір використовувати Сайт виключно з метою отримання послуг, що надаються за цією Угодою.



3. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

3.1. Ця Угода є публічною офертою, містить всі істотні умови, які хочуть узгодити сторони і має юридичну силу рівноцінну підписаному власноручними підписами сторін. Безумовним акцептом цієї оферти є вчинення Користувачем будь-якої із нижченаведених дій:

3.1.1. Здійснення оплати Сервісів NIMBS;

3.1.2. Реєстрація Користувача на Сайті з метою отримання платних/безоплатних Сервісів NIMBS шляхом заповнення необхідних даних і вчинення дій, які описані нижче.

3.2. Реєстрація Користувача на Сайті відбувається наступним чином:

3.2.1. Користувач обирає на Сайті відповідний Сервіс NIMBS і переходить на сторінку, де повинен здійснити реєстрацію.

3.2.2. Для здійснення реєстрації на Сайті Користувач надає наступні достовірні дані про себе: власне ім'я та прізвище; адреса електронної пошти, яку особа використовує; номер мобільного телефону, який особа використовує. Після цього Користувач повинен підтвердити надану інформацію, шляхом натискання відповідної кнопки за допомогою інтерфейсу Сайту.

3.2.3. Після успішної реєстрації та на підставі наданої інформації для зворотнього зв'язку NIMBS бере на себе зобов'язання доступними йому засобами, навичками, знанням та технічними можливостями надавати Сервіси Користувачу, а Користувач зобов'язується своєчасно прийняти їх та оплатити (щодо платних Сервісів NIMBS).

3.3. Строк надання відповідного Сервісу зазначається на Сайті NIMBS.



4. ВАРТІСТЬ СЕРВІСІВ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Користувачі за цією Угодою можуть користуватись Сервісами NIMBS на безоплатній та/або платній основі, в залежності від вартості, яка встановлена для відповідних Сервісів.

4.2. Щодо платних Сервісів розрахунки здійснюються шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на розрахунковий рахунок NIMBS. Банківські реквізити для оплати Сервісів NIMBS надсилаються Користувачу після реєстрації Користувача на Сайті.

4.3. Сервіси NIMBS не є освітніми послугами, тому Користувач підтверджує, що усвідомлює консультаційний характер послуг. Користувач повідомлений і розуміє, що NIMBS не є атестованим чи акредитованим закладом освіти у розумінні чинного законодавства України (зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року №1187) і NIMBS не видає Користувачу диплом державного зразка після надання послуг.



5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Права та обов'язки за цією Угодою не можуть бути передані третій особі.

5.1. Обов'язки NIMBS:

5.1.1. надавати Користувачу Сервіси, які Користувач замовив на Сайті;

5.1.2. дотримуватися принципів об'єктивності, повноти та точності інформації, законності її одержання, використання, поширення та зберігання;

5.1.3. у випадку залучення третіх осіб до надання послуг, NIMBS залишається відповідальним перед Користувачем за якість та своєчасність Сервісів;

5.1.4. не розголошувати, не поширювати та не використовувати у комерційних цілях особисту інформацію та/або персональні дані Користувача, які стали відомі під час надання послуг.

5.2. Обов'язки Користувача:

5.2.1. своєчасно оплатити Сервіси NIMBS;

5.2.2. погоджуючись з умовами Угоди Користувач одночасно надає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою належного виконання зобов'язань. Належним примірником згоди Користувача є акцепт цієї оферти, виконаний у порядку, передбаченому вище.

5.2.3. не пропускати / не запізнюватися без поважних причин на Сервіси, якщо вони проводяться шляхом безпосередньої участі Користувачів у заходах NIMBS;

5.2.4. дбайливо ставитися до майна та обладнання NIMBS.

5.3. Права NIMBS:

5.3.1. використовувати додаткові можливості щодо надання послуг, зокрема, залучати третіх осіб для надання послуг Користувачу, використовувати засоби і методи дистанційного надання послуг;

5.3.2. вимагати від Користувача повну та своєчасну оплату Сервісів;

5.3.3. достроково у односторонньому порядку припинити дію Угоди у разі несплати Користувачем вартості платних Сервісів перед їх початком.

5.4. Вся у сукупності та будь-яка окрема інформація, передана однією Стороною іншій Стороні або така, що стала відомою Стороні в зв'язку з Угодою, що містить дані відносно предмету, вартості, інших умов Угоди і розголос якої може нанести шкоду будь-якій із Сторін, - є конфіденційною. Конфіденційна інформація не підлягає передачі, публікації, іншому способу її розголосу третім особам, окрім як за попередньою письмовою згодою Сторін, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5. Під час надання Сервісів шляхом безпосередньої участі Користувачів у заходах NIMBS, може проводитись фото- та відеозйомка. Користувач, погоджуючись з умовами Угоди, надає дозвіл NIMBS на фото- та відеозйомку себе, а також на використання, повторне використання, публікацію та повторну публікацію фото та / або відео, що були зроблені під час надання Сервісів NIMBS, на котрих Користувач зображений повністю або частково, без обмежень щодо будь-яких подальших змін та обробки отриманих фото- та відеоматеріалів із зображенням Користувача. Фото- та відеоматеріали, отримані у зв'язку з наданням Сервісів, можуть розповсюджуватися будь-яким способом, з метою ілюстрації, просування послуг NIMBS, в публікаціях NIMBS, рекламі NIMBS на видавничій продукції, буклетах, інформаційних матеріалах тощо. Користувач також дає свою згоду на використання коментарів та дописів, залишених Користувачем у зв'язку з наданням Сервісів на Сайті, у офіційних спільнотах та на сторінках офіційних облікових записів NIMBS у соціальних мережах з метою просування послуг NIMBS, в публікаціях NIMBS, рекламі NIMBS тощо.



6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Невідвідування Користувачем тих Сервісів NIMBS, які надаються як шляхом безпосередньої участі Користувачів у заходах NIMBS, так і дистанційно не є підставою для повернення Користувачу повної вартості Сервісу або його частини і не тягне за собою будь-якої іншої майнової чи не майнової відповідальності NIMBS.

6.2. NIMBS несе відповідальність тільки за якість і своєчасність надання Сервісів.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань у випадку виникнення обставин, які знаходяться поза межами контролю Сторін і які Сторони не змогли передбачити або запобігти, їх настання підтверджується документом, виданим Торгово-промисловою палатою України. До таких відносяться військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, проведення антитерористичної операції, будь-які акти органів законодавчої, виконавчої та/або судової влади, епідемії, пандемії, які роблять подальше надання Сервісів таким, що повністю або частково суперечить закону.

6.4. Сторона зобов'язана попередити іншу Сторону про настання і припинення дії обставин непереборної сили з наданням підтвердження компетентного органу протягом трьох робочих днів від дня настання або припинення таких обставин.

6.5. У випадку настання обставин, передбачених п. 6.3, строк виконання зобов'язань переноситься на строк дії таких обставин, але не більше ніж на один місяць.



7. СТРОК ДІЇ, ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ УГОДИ

7.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її прийняття Користувачем та діє до моменту її розірвання.

7.2. Для розірвання цієї Угоди Користувач може у будь-який час надіслати повідомлення в розділі Сайту «NIMBS поддержка» або зробити це в письмовій формі або іншій зручній для себе формі, яка дозволить ідентифікувати Користувача та підтвердити його наміри повідомити NIMBS про бажання розірвати цю Угоду.

Повідомлення Користувача є належним без власноручного підпису чи паперового примірника, оскільки сторони узгодили електронну форму укладення Угоди і обміну документами щодо виконання та припинення Угоди.

Після розірвання Угоди, обліковий запис Користувача негайно видаляється, а також у Користувача припиняється можливість використовувати Сервіси NIMBS.

7.3. Умови Угоди можуть бути змінені NIMBS в односторонньому порядку без повідомлення Користувача, але з обов'язковим повідомленням на Сайті. Такі зміни набувають чинності через 10 календарних днів з дати їх опублікування на Сайті, тому Користувач повинен час від часу відвідувати Сайт і ознайомлюватись зі змінами умов Угоди.



8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори, що виникають між NIMBS та Користувачем за цією Угодою або в зв'язку з її виконанням, вирішуються шляхом взаємних переговорів. Якщо у вас з'явилися будь-які запитання, скарги або пропозиції, зв'яжіться, будь ласка, з NIMBS за допомогою форми зворотного зв'язку в розділі Сайту «NIMBS поддержка».

8.2. У разі неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.





9. ПІДТВЕРДЖЕННЯ

НАТИСКАЮЧИ КНОПКУ «ПРИЙМАЮ УМОВИ УГОДИ КОРИСТУВАЧА», КОРИСТУВАЧ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ВІН ПРОЧИТАВ ТА ЗРОЗУМІВ ЗМІСТ УГОДИ ТА ЗОБОВ'ЯЗУЄТСЯ ДОТРИМУВАТИСЯ ЇЇ УМОВ.



У ВИПАДКУ, ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ ЗГОДЕН З УМОВАМИ УГОДИ, ВІН МАЄ ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА ЗАСТОСУНКУ.
Made on
Tilda